برای بازیابی رمز تلفن همراه خود را با صفر ابتدا وارد نمایید.
پر کردن قسمت‌هایی که با مشخص شده‌اند الزامی است.